Solarthermie
                                                                     Photovoltaik
                                                                     CIS-Module

                                                           Photovoltaik
   Kleinprodukte                                      Kristalline Module